PGD Điện Bàn ngân hàng Vietcombank

  • Địa chỉ: 95 Trần Nhân Tông, trị trấn Vĩnh Diện, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam
  • Số điện thoại: 0235 3948 888
  • Số điện thoại cũ: 0510 3948 888 (Mã vùng cũ)
  • Số Fax: 0235 3947 777
  • Số Fax Cũ: 0510 3947 777
  • Thông tin thêm: Phạm Chí Bình, Phó trưởng phòng phụ trách

Bản đồ đường đi đến PGD Điện Bàn


Các chi nhánh khác