PGD Thăng Bình ngân hàng Vietcombank

  • Địa chỉ: Tổ 5 thị trấn Hà Lam, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam
  • Số điện thoại: 0235 3670 999
  • Số điện thoại cũ: 0510 3670 999 (Mã vùng cũ)
  • Số Fax: 0235 3874 929
  • Số Fax Cũ: 0510 3874 929
  • Thông tin thêm: Nguyễn Thị Ngọc Lan, Phó trưởng phòng phụ trách

Bản đồ đường đi đến PGD Thăng Bình


Các chi nhánh khác